StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Oplossingen > Vertical > Financiële Dienstverlening

Financiële Dienstverlening

Financiële dienstverleners worden geconfronteerd met een stevig aantal uitdagingen: Toenemende concurrentie, krapper wordende marges en consumentenvertrouwen dat voor verbetering vatbaar is. Stringente regelgeving, bijvoorbeeld inzake Basel II/III en Solvency II/III bepaalt de speelruimte. Succes in de markt hangt vooral af van twee factoren: Sterke klantgerichtheid en een consistente risicobeheersing.

Er is behoefte aan continue en betrouwbare informatie zodat beslissingen goed onderbouwd kunnen worden. De gegevens zijn veelal in ruime mate voorhanden, bijvoorbeeld op het gebied van klanttransacties. Vaak zijn de gegevens verdeeld over diverse legacy systemen en (nog) niet via een netwerk toegankelijk gemaakt. Zeer veel bruikbare kennis is nog steeds in data verpakt en onontgonnen.

STATISTICA Enterprise is het centrale software platform om datagebaseerde analyse- en rapportage taken te organiseren en uit te voeren. STATISTICA Data Miner biedt hierbij een analytische oplossing waarmee uit verschillende bronnen (met veelal Terabytes aan data) waardevolle, beslissingsondersteunende gegevens wordt verkrijgen. De klantbehoefte wordt inzichtelijk gemaakt en het klantgedrag wordt op de voet gevolgd. Real-time scoring (Live Score) biedt voortdurend actuele informatie zodat snelle besluitvorming plaats kan vinden op basis van minimale kosten en een geaccepteerd risico.

Corporate Governance en Rapportage

Van succesvolle managers wordt verwacht dat men altijd op de hoogte is van actuele en belangrijke feiten. Sommige informatie dient in overzichtelijke dashboards te worden gepresenteerd, terwijl andere gegevens automatisch wordt gegenereerd. Het volstaat hierbij veelal om rapportages via het internet te distribueren met inachtneming van een zeker tijdsinterval. Daarbij gaat het vaak niet om beschrijvende overzichten in de vorm van tabellen en grafieken maar juist om analytische uitkomsten zoals prognoses, simulaties en classificaties. Voor dergelijke resultaten is gedegen analytische tooling gewenst. STATISTICA biedt de analytische kracht gecombineerd met een uitgebreid en gevalideerd rapportagesysteem. Aan gebruikers worden rechten verleend om hun gedeelte van het werkproces te voltooien, te monitoren en daar waar benodigd acties te ondernemen.  

Bestaande klanten behouden/ nieuwe klanten winnen

Met behulp van moderne methoden segmenteert STATISTICA Data Miner het totale klantenbestand in clusters met bijvoorbeeld overeenkomende vraagpatronen of socio-demografische kenmerken. Frequente (consumptie) patronen worden gedetecteerd. Marketing en verkoop kan nu worden afgestemd op de behoeften van de verschillende doelgroepen.


Het verwerven van nieuwe en het behouden van bestaande klanten wordt door de toekomstige vraagprognose aanzienlijk versterkt. Een direct mail campagne zal een aanzienlijk betere respons opleveren aangezien deze is afgestemd op de individuele behoeften van de klant. Klantirritatie kan hiermee worden voorkomen aangezien de boodschap relevant is voor de doelgroep.

Klanttevredenheidsonderzoek toont iedere keer aan dat fouten en vergissingen tijdig moeten worden erkend zodat alsnog aan de verwachtingen van de klant tegemoet wordt gekomen. Voor effectief klachtenmanagement bieden wij u de optionele STATISTICA Text Miner.

Identificatie van interessante groei (segmenten)

STATISTICA Data Miner herkent in grote datasets meer klanten met een hoog gemiddeld uitgave patroon. Klanten met complexe(re) risico patronen (bv. klachten, retouren en ruil) worden daarentegen vroegtijdig gesignaleerd.

Marktontwikkeling voorspellen

STATISTICA Data Miner beschikt over geavanceerde prognosetechnieken. Prijs mutaties en aandelenbeurs ontwikkelingen kunnen beter worden voorspeld door gebruik te maken van dynamische modellen. Actieve portfolio strategieën worden ondersteund. Geautomatiseerde real-time systemen met notificatie functie kunnen worden ingericht.

Kredietverlening

Financiële dienstverleners dienen onder moeilijke omstandigheden juiste beslissingen te nemen, bijvoorbeeld op het vlak van kredietverlening. Vooral complexe financiële producten vragen om aandacht en begeleiding.
Daarnaast neemt de regeldruk toe waarmee het lastig wordt steeds consistente en transparante kredietbeslissingen te nemen. Het STATISTICA Decisioning Platform voldoet aan al deze eisen, aangezien de business expert, de analist en de IT specialist efficiënt kunnen samenwerken. Het geïntegreerde systeem waakt ervoor dat business rules consequent worden gehanteerd en worden gecombineerd met predictive modeling (incl. audit log en versiebeheer). Trefzekere prognoses, gedegen scoring en transparantie van de besluitvorming is hiervan het gevolg.

Risk Analytics

Kwantitatieve risicoanalyse vormt een wezenlijk onderdeel van een risicomanagementsysteem. Eenvoudige en complexe wiskundige methoden liggen ten grondslag aan het kwantificeren van het risico. Simulatie en extrapolatie zijn geaccepteerde werkwijzen om vanuit een individueel risico het totale risico af te leiden.

Analyse van risico verliesSTATISTICA maakt het mogelijk om dergelijke simulaties op basis van beschikbare invoerparameters uit te voeren en daaruit kernwaarden zoals Value at Risk en Kapitaalbehoefte af te leiden. Daarbij kan sprake zijn van aannames omtrent individuele parameters. Dankzij intuïtieve grafische presentaties zijn alle berekeningen begrijpelijk en reproduceerbaar.

Kredietrisico voorspellen

Met STATISTICA Scorecard ontwikkelt u op basis van gegevens een eigen credit score. Een wizard leidt u door alle stappen vanaf data preparatie tot en met deployment. STATISTICA Data Miner herkent in grote datasets meer complexe risico-patronen. De gegevens zijn niet alleen gebaseerd op overzichtelijk ingedeelde OLAP tools. Ook toekomstig gedrag kan worden voorspeld. Relaties met een relatief lage kredietwaardigheid worden door het model geïdentificeerd. Real-time scoring draagt bij aan een efficiënte verwerking.

Credit card fraude

Ondanks alle maatregelen blijven veel gevallen van creditcardfraude lang onopgemerkt. STATISTICA Data Miner voorkomt succesvolle pogingen tot misbruik waardoor onnodige kosten worden bespaard. Uitbetalingen worden langs diverse dimensies beoordeeld zoals frequentie, tijdstip en lokatie. STATISTICA Data Miner kan fraude pogingen ontdekkken en weet hoge kosten te vermijden. Geavanceerde data mining technieken speuren in miljoenen transacties naar onregelmatigheden.

Verzekeringsfraude ontdekken

Verzekeringsfraude kost de branche vele miljoenen euro's per jaar. In de afgelopen 10 jaar is de schade als gevolg van misbruik met schadeverzekeringen enorm toegenomen. Een groot deel van de fraude blijft onopgemerkt. STATISTICA Data Miner kan fraude pogingen ontdekkken en weet hoge kosten te vermijden.

Samen op weg naar duurzame verbetering? Naast operational excellence kunnen STATISTICA oplossingen worden ingezet voor product/services leadership en customer insight projecten. 

Geïnteresseerd?


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!

Enkele klanten

Danske Bank heeft STATISTICA geïmplementeerd voor risicomanagement (PDF)      Société Générale Group’s Leading Bank Uses STATISTICA to Minimize Operational Risk      Logo Millenium Bank      Folkia - Effective Credit Scoring with Self-Developed Decision Support (PDF)      Logo DEVK

home omhoog