StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Oplossingen > Vakgroep > HR Analytics

HR Analytics 

HR beleid met impact; vizier gericht op data en resultaat

HR afdelingen hebben traditioneel hun inzet vooral gericht op het vastleggen van personeelsmetrics (zoals bv. verlof, verzuim en verloop). Met de opkomst van de dienstensector is een groot gedeelte van de ondernemingskosten personeelsgerelateerd. HR is in die periode onvoldoende instaat geweest om het rendement aan te tonen van investeringen in menselijk kapitaal.

De dynamiek van de economie, de toenemende complexiteit, nieuwe technologie (zoals bijvoorbeeld social media), veranderende organisaties en de steeds beter geïnformeerde werknemer vragen om een veerkrachtige HR organisatie die meebeweegt met de ontwikkelingen. Door een brug te slaan tussen de HR resultaten en de strategie van de onderneming kan de HR organisatie haar positie als actief gesprekspartner van het management weer volledig opeisen. De business impact van een meetbaar HR beleid wordt op deze wijze inzichtelijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat organisaties waarbij HR een meer strategische rol speelt een significant betere performance levert. De transitie van HR tot business partner krijgt hiermee gestalte.HR Analytics koppelt HR stuur- en kengetallen aan organisatie-prestaties zoals klanttevredenheid, omzet, winst en productiviteit.

Vraagstelling voor afdeling HR 

De volgende vragen komen in beeld: HR Analytics richt zich op voorspellende waarde (fast and forward-looking) waaarbij data afkomstig is uit diverse bronsystemen. Bij HR Metrics ligt het accent op het verzamelen van data (past and present) en rapportage hieromtrent. Oftewel HR Analytics start daar waar HR Metrics eindigt. Met HR Analytics kunnen what-if scenario's worden gemodelleerd, de impact van toekomstige onzekerheden worden bepaald, zijn risico's inzichtelijk te maken en kunnen trends en patronen worden ontdekt om bijvoorbeeld betere talentprofielen te voorspellen. Met de uitkomsten kan HR vroegtijdig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en actief bijsturen naar gewenst resultaat. Het uiteindelijke doel is om betere resultaten te behalen; hierbij moet worden gedacht aan verhoging van omzet, productie, klanttevredenheid, rendement en/of verlaging van kosten.

Belangrijke ingrediënten voor een geslaagd HR Analytics project: Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking! 
home